تبلیغات
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
اگر تنها یک دقیقه از عمرتان باقی بود چه می کردید؟ 
من اگر بودم ...
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
قلبم را به سوی ملکوت باز می کردم و آن را با آغوش باز می پذیرفتم.
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
عشقم را به همه ی دوستان و عزیزانم هدیه می کردم.

 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
از صمیم قلب از آنها تشکر می کردم، چرا که هریک با هر آنچه که هستند به من برکت داده اند.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
از اقیانوس تشکر می کردم


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
و از رود ها و جنگل ها.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
ممنون از گل ها،


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
گیاهان و حیوانات.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
ممنون از ستاره ها، سیاره ها و جهان هستی.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
ممنون که مرا توانگر کردید، به کمک شما فهمیدم که تنها نیستم.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
با تنها ثانیه ای که باقی مانده به اعماق وجود خودم نگاه می کنم و خود را می پذیرم. خود ِ واقعی ام را.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
دستانم را باز می کنم و خود را در آغوش می گیرم و با شهامت، عشق و امتنان نفس می کشم.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
آنچه را که هست و آنچه را که خواهد بود، می پذیرم.


 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
اگر تنها یک دقیقه مانده باشد، پرواز می کنم.