تبلیغات

فرا رسیدن سال نو با صدای پای بهار پیشاپیش مبارک باد

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

 

 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید

 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

  

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ‌ها و دشتها
 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز

 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار
 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 جامه رنگین نمی‌ پوشی به کام
باده رنگین نمی ‌بینی به جام

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می ‌باید تهی است
 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com

 

 

 هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

 

 

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com