تبلیغات

اینجا مدرسه نابینایان است در اینجا کودکانی هستند که چشمان همیشه بسته شان به دنیایی دیگر باز است، دنیایی که پر از خواستن و توانستن است دستان کوچکشان خط زیباییهای دنیا را می خواند، این دستان زبان برگها، درختان و گلها را خوب می دانند و زمزمه زیبای طبیعت را خوب می شنوند، دستانی که تنها روشنیها را می بیند و تاریکیها را می گذارد برای آنها که چشمانشان به این دنیا باز است.
--