تبلیغاتآنچه می بینید تصاویری است از میهن عزیزمان ایران كه از فضا توسط كیهان نوردان و یا ماهواره‌ها برداشته شده است:

تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
دشت كویر

تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
كناره دریای خزر

تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
نیمه جنوبی ایران و خلیج فارس

تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران
تصاویر شگفت‌انگیز فضایی از ایران

بندرعباس، قشم، خلیج فارس و تنگه هرمز